Lokal læreplan i muntlige ferdigheter - Skedsmo kommune   

 

 

Forside
Muntlige ferdigheter
Mål for hovedtrinn
Individuell vurdering
Undervisningsforslag
Læreplan for
grunnskolen

Plan for muntlige ferdigheter
(vedtatt i HUU 17.11.2010)

Seminaret 9. - 10.10.09
med foredrag og referat fra samtalene

 
Romerike blad, mai 2010
 

 

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter er utarbeidet av Skedsmo kommune i samarbeid med Beate Børresen, Høgskolen i Oslo og Lise Grimnes, Snirkelsnakk.

Planen tar utgangspunkt i læreplanverket for Kunnskapsløftet og angir hva elevene i Skedsmo skal ha av muntlige ferdigheter etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn.

Planen skiller mellom grunnleggende muntlige ferdigheter og muntlige sjangere. De enkle ferdighetene inngår i de sammensatte, men det er allikevel viktig å skille dem ut for bedre å se hva de består i og skape mulighet til å trene på dem.

Ferdighetene på lavere trinn inngår i dem på høyere trinn/ferdighetene på høyere trinn forutsetter dem på lavere trinn. Elever som ikke har fulgt planen fra første trinn, bør derfor tilegne seg alle ferdighetene.  Elevene bør også ha jevnlig trening på de enkle ferdighetene samtidig som de arbeider med de sammensatte.

Planen inneholder skjemaer for individuell vurdering.

Muntlig språk er viktig for kommunikasjon og læring. Gjennom muntlig språk skaper vi forståelse, utvikler egen identitet og sosiale relasjoner, utrykker holdninger og meninger, og utveksler informasjon.

Til grunn for denne planen ligger et sosiokulturelt læringssyn. Med det menes at kunnskap utvikles gjennom samhandling, og at språket er det viktigste redskapet for læring. Læring må forstås kontekstuelt; kunnskap og læring kan ikke løsrives fra situasjonen som læreren skaper i klasserommet.

Gjennom tilrettelagt arbeid med muntlige ferdigheter skal elevens muligheter til å delta i et demokratisk samfunn utvikles og styrkes ved å kunne uttrykke seg slik at man blir hørt.

Både innhold  (det man sier), og form (måten man sier det på) er viktig i arbeidet.